Aktualności

Zaproszenie do składania ofert wykonanie klimatyzacji i ogrzewania (wentylacji) pomieszczeń hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynów w budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp.

15 lipiec 2009

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na wykonanie klimatyzacji i ogrzewania (wentylacji) pomieszczeń hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynów w budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw. w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


Zamawiający:

„BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-622 Olszanica 311

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji i ogrzewania (wentylacji) w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych budynku znajdującego się przy ulicy Przemysłowej 14 w Lesku, w tym sprzedaż, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych.

 

Oferowany system klimatyzacji i ogrzewania musi spełniać następujące warunki:

1)   Podział ogrzewania (wentylacji) i klimatyzacji na dwie strefy (pomieszczenia biurowe; pomieszczenia drukarniano-magazynowe) z odrębnym sterowaniem w każdej strefie,

2)    Sterowanie wilgotnością powietrza w pomieszczeniach drukarni ( produkcyjnych)

3)   Automatyczne zmiany temperatury w zależności od godziny i dnia tygodnia,

4)   Możliwość szybkiej zmiany temperatury w budynku,

5)   Zapewniać małą bezwładność układu.

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW.

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail. Dopuszcza się składanie ofert  cząstkowych.

Termin składania ofert: 13.08.2009