Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego

27 wrzesień 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej


Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016

dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej


I. Zamawiający

"BOSZ" Szymanik i wspólnicy spółka jawna

38-722 Olszanica 311

 biuro

ul. Przemysłowa 14

38-600 Lesko

NIP: 6880000721

REGON: 370194606

 

II. Opis przedmiotuzamówienia

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest

a)  przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego

Pod pojęciem audytu wzorniczego rozumie się analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie

- oferty produktowej,

- modelu biznesowego,

- technologii,

- struktury organizacyjnej,

- procesów komunikacji,

- strategii marketingowej,

- zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych,

- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowegoZamawiającego.

b) opracowanie strategiiwzorniczej, w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego  co najmniej następujące elementy:

- ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;

- ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

- określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

- ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;

- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;

- rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w związku z przeprowadzeniem audytu – w szczególności w zakresie udostępnienia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich niezbędnych informacji nt. działalnościprzedsiębiorstwa.

 

2. Podstawowe informacje dotyczące Zamawiającego w kontekście realizacji przedmiotu niniejszego zapytaniaofertowego:

Branża zamawiającego: usługowa

Przedmiot działalności Zamawiającego: Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja.

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

Ogólny opis działalności:

Wydawnictwo BOSZ powstało w 1993 roku w Olszanicy, a jego założycielami są Barbara Kaniewska-Szymanik i Bogdan Szymanik.  Wydawnictwo – członek Polskiej Izby Książki – specjalizuje się przede wszystkim w publikacji albumów prezentujących skarby polskiej sztuki i fotografii archiwalnej, dziedzictwo kultury i piękno krajobrazu oraz dokonania wybitnych artystów. Dotychczasowy dorobek to ponad 700 tytułów w łącznym nakładzie ponad 1,8 miliona egzemplarzy.  W 1999 roku wydawnictwo zrealizowało pierwszą dużą inwestycję – budowę budynku handlowo-biurowego przy ulicy Parkowej 5 w Lesku. W budynku tym, o powierzchni użytkowej 430 m2, mieści się księgarnia BOSZ oraz znajdują się pomieszczenia handlowo-biurowe udostępniane wynajmującym. W 2000 roku wydawnictwo rozpoczęło współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie, rozwijając ją kolejno o trwającą do dziś kooperację miedzy innymi z: Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeum Narodowym w Krakowie, czy Muzeum Plakatu w Wilanowie. Współpraca ta owocuje wydaniem wielu cenionych publikacji prezentujących zbiory muzealne. Kolejną inwestycją zrealizowaną przez Wydawnictwo w roku 2005 było uruchomienie nowoczesnego magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej 360m2, w którym magazynowane są wszystkie publikacje wydawnictwa. W roku 2010 uruchomiono największą z dotychczasowych inwestycji wydawnictwa – kompleks drukarniano-biurowy mieszczący się przy ulicy Przemysłowej 14. Dzięki dywersyfikacji oferty o usługi realizowane przez drukarnie cyfrową wydawnictwo wzbogaciło swoją ofertę o własne usługi poligraficzne w zakresie wydawnictw książkowych i reklamowych zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów firmy np.: przedsiębiorców, innych wydawców, instytucji samorządowych. Drukarnia specjalizuje się ponadto w wykonywaniu wielkoformatowych reprodukcji dzieł współczesnych i klasycznych polskich artystów. Dzięki najbardziej zaawansowanej drukarce wielkoformatowej EPSON Stylus Pro 9900 może zaoferować klientom wydruki wielko- i małoformatowe, w niskim i średnim nakładzie. W chwili obecnej budynek przy ulicy Przemysłowej 14 w Lesku mieści drukarnię i biura wydawnictwa. W roku 2015 wydawnictwo zrealizowało kolejną inwestycję budowlano-handlową w Zagórzu. Stanowi ją budynek usługowo-handlowy o powierzchni ok. 600 m2 mieszczący księgarnię BOSZ oraz szereg wynajmowanych przez podmioty zewnętrzne pomieszczeń handlowych. Oficyna wydawnicza BOSZ nieustannie podejmuje nowatorskie i innowacyjne działania w procesie wydawniczym. Wydanie nowych albumów, które są albumami autorskimi  (w odróżnieniu od najczęściej występujących na rynku albumów powstałych w oparciu o zakup licencji), opiera się na procesie twórczym, w którym uczestniczą wszyscy autorzy danej książki. Dla osiągnięcia poziomu wyróżniającego nasze publikacje zarówno pod względem przygotowania merytorycznego jak i edytorskiego, Wydawca współpracuje z najwybitniejszymi grafikami oraz specjalistami różnych dziedzin. Ich profesjonalizm oraz współpraca z najlepszą przygotowalnią i renomowanymi drukarniami, posiadającymi park maszynowy umożliwiający druk za pomocą rastra stochastycznego i hybrydowego, pozwalają w efekcie uzyskać produkt o najwyższych walorach jakościowych. Rezultatem działań wydawnictwa są liczne wyróżnienia otrzymywane w prestiżowych konkursach książkowych. Wśród około 60 nagród, jakie  wydawnictwo dotychczas otrzymało wymienić należy „Honorową Nagrodę za wysoki poziom edytorski i artystyczny publikowanych książek” przyznaną przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, jako jedynemu Wydawnictwu w Polsce, a także najważniejsze nagrody oraz wyróżnienia w prestiżowych konkursach książkowych, takich jak: Najpiękniejsza Książka Roku w konkursie PTWK czy Książka Roku w konkursie o „Pióro Fredry”. W 2011 r. Wydawnictwo BOSZ zostało laureatem 21. edycji Konkursu Godła „Teraz Polska” – uhonorowane za wysoką jakość wydawanych książek. Wydawnictwo jest również laureatem konkursów międzynarodowych. Album Wykwintna kuchnia polska uhonorowany został trzecią nagrodą w międzynarodowym finale konkursu Gourmand World Cookbook Award na najlepsze wydawnictwo kulinarne na świecie w kategorii wydawnictw dla profesjonalistów.

 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w:

"BOSZ" Szymanik i wspólnicy spółka jawna

ul. Przemysłowa 14

38-600 Lesko

3.    Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 6miesięcy

4.    Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: luty 2017 roku Termin ten może ulec zmianie – adekwatnie do okresu realizacji projektu i umowy o dofinansowanie, w ramach której świadczona będzie przedmiotowausługa.

5.  Kod wspólnego słownika zamówień(CPV):

    79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

     79212000-3 - Usługi audytu

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofertczęściowych.

 

III. Termin i miejsce realizacjizamówienia:

1.  Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu.

2.  Miejsce realizacji działań związanych z przedmiotem zamówienia:

województwo podkarpackie

"BOSZ" Szymanik i wspólnicy spółka jawna

ul. Przemysłowa 14

38-600 Lesko

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. Warunki dopuszczające Oferenta do udziału wpostępowaniu:

a) Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby Oferent posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Oferent posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiadadoświadczenie.

b) Do realizacji audytu Oferent wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresiewzornictwa i zaprojektował co najmniej 50 wydawnictw książkowych.

c)  Oferent posiada zdolność do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego – w szczególności w przypadku, gdy ten sam podmiot i/lub ekspert jest wskazany jako Oferent /Wykonawca/ ekspert w innych projektach w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Oferent gwarantuje zatem możliwość zrealizowania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, niezależnie od innych zobowiązań.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postepowaniu (formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu ww. warunków. Referencje dotyczyć muszą zarówno Wykonawcy, jak i poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacji audytu.

 

2. Wykluczenia z udziału wpostępowaniu:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółkiosobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lubakcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lubkurateli.

Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku braku przesłanki do wykluczenia, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia. Oferty niespełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu, podlegające wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegaćrozpatrzeniu.

 

V. Opis sposobu obliczeniaceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatkuVAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przezZamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowościcen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związaniaofertą).

 

VI. Kryteria i sposób ocenyofert

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymikryteriami:

a)  Cena – 90% - max. 90pkt.;

b) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 10% - max 10 pkt.,tj.:

-  zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 4 m-cy - 10pkt.;

-  zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 4 m-cy i do 5 m-cy – 5 pkt.;

-  zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 5 m-cy i do 6 m-cy – 0 pkt.

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt.

Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).

 

2. Sposób ocenyofert:

a) Ocena kryterium ceny wykonania usługi, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższymwzorem:

P = Cmin/Co x 90

gdzie:

P – oznacza ilość punktów za cenę wykonania usługi,

Cmin – oznacza najniższa cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert, Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

 

b) Ocena kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższązasadą:

-  zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 4m-cy - 10pkt.;

-  zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 4 m-cy i do 5 miesięcy – 5pkt.;

-  zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 5 m-cy i do 6 m-cy – 0 pkt.

 

c) Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) oraz b). Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa warunkowa.

 

3. Minimalny zakres umowywarunkowej:

a) Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ichrealizacji;

b) Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategiiwzorniczej;

c) Informacje o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnychdziałań;

d) Informacje o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategiiwzorniczej;

e) Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategiiwzorniczej;

f) Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw  zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategiiwzorniczej;

g) Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję”POPW;

h) Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

i) Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym;

j) Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przezPARP;

k) Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniudofinansowania;

l) Zobowiązanie  wykonawcy do  realizacji  usługi  doradczej zgodnie z zasadamidziałania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

m) Kary umowne za niewykonanie i opóźnienia w wykonaniuusługi.

Wzór umowy warunkowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VII. Sposób przygotowaniaoferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty izałączniki:

a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytaniaofertowego;

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postepowaniu – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytaniaofertowego;

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytaniaofertowego;

d) Referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu zgodnie z punktem IV. 1 niniejszego Zapytania ofertowego. Referencje dotyczyć muszą zarówno Wykonawcy, jak i poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacjiaudytu;

e) Metodologia przeprowadzenia audytuwzorniczego.

 

2. Przygotowanieoferty:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim – załączniki, w tym dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie muszą być załączone w języku polskim, w przypadku konieczności ich przetłumaczenia z podpisem osobytłumaczącej.

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowaniaOferenta.

c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującejofertę.

e) Oferta powinna zawierać termin związania ofertą – co najmniej do dnia 05.10.2016r.

 

VIII. Termin i sposób składaniaofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin składania ofert: 4 października 2016 roku do godz. 10:00:00.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

 

Adres do korespondencji:

"BOSZ" Szymanik i wspólnicy spółka jawna

ul. Przemysłowa 14

38-600 Lesko

 

IX. Postanowieniakońcowe

1. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału wpostępowaniu.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Jakub Kinel tel.: +48134699000

 

Dodatkowe dokumenty:

Zapytanie ofertowe w formie PDF

Załącznik do zapytania