Aktualności

REGULAMIN KONKURSU

3 październik 2018POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem Konkursu jest „BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Olszanicy nr 311 ( 38-722)  zarejestrowaną pod nr REGON 370194606, NIP 688-00-00-721 („Organizator”).

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook https://www.facebook.com/WydawnictwoBOSZ/ w dniach 03.10.2018 od godziny 16:00 do 10.10.2018 roku do godziny 23:59.


WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 - posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

- nie jest pracownikiem Organizatora.

- nie jest członkiem rodziny pracownika „BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 

·         Polubienie profilu Wydawnictwo BOSZ na https://www.facebook.com/WydawnictwoBOSZ/

·         Udostępnienie postu z konkursem na swoim profilu facebookowym

·         Wstawienie  do posta konkursowego komentarza z tekstem, zdjęciem, filmem w odpowiedzi na pytanie do czego inspiruje mnie twórczość Rafała Olbińskiego

 

3. NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest:

Album „Olbiński. Ars. Picturae”( 3 egzemplarze dla 3 zwycięzców)

Zwycięzcą konkursu zostanie trzech Uczestników, których komentarze konkursowe zbiorą największą liczbę polubień („Zwycięzca”).

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 11.10.2018.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@bosz.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do Nagrody.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bosz.com.pl